പാനീയം

 • പാനീയം

  പാനീയം

  വ്യവസായത്തിൽ ഉടനീളം ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള റെഡി-ടു-ഡ്രിങ്ക് (RTD) പാനീയ നിർമ്മാതാവായും കോപ്പാക്കറായും ഏറ്റവും വലിയ ഉൽപ്പാദന റണ്ണുകൾ പോലും നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷനുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പങ്കാളികൾക്ക് ചെറിയ ബാച്ച് പാനീയ നിർമ്മാണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്, അതിലൂടെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയില്ലാതെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
  സുരക്ഷിതവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ പാനീയങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

  ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാനീയ കോ-പാക്കിംഗ് അമിഗോകളാണ്.
  പൂർണ്ണ-സേവന പാനീയ നിർമ്മാണത്തിലും കോ-പാക്കിംഗിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നു, മികച്ച കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ബ്രാൻഡുകളുമായി പങ്കാളിത്തം, വഴക്കവും മികവും.